Proč 7. a 8. obvod potřebuje tramvaj?

Hlavní důvody jsou celkem čtyři: bezpřestupovost, přepravní kapacita, hustota silniční dopravy a ekologizace dopravy.

Bezpřestupovost: Nová tramvaj umožní obyvatelům 7. a 8. obvodu cestovat bez přestupů do centra města a na zastávku Vřesinská.

Přepravní kapacita: Tramvaje disponují větším počtem míst, což zvýší přepravní komfort zvláště v době dopravní špičky.

Hustota silniční dopravy: Se stále se zvyšujícím počtem automobilů souvisí i prodlužování dojezdových časů autobusů. Tramvají se ale zácpy netýkají.

Ekologizace: 64 % polétavého prachu PM10 v ovzduší Poruby je produkováno silniční dopravou. Tramvaje však polétavý prach neprodukují. Díky tomu, že dojezd ze 7. a 8. obvodu směrem do centra bude kratší a pohodlnější, motoristé budou motivováni zvolit přepravu právě prostřednictvím MHD.

Kudy nové koleje povedou?

Trasa povede od nákupního centra Globus přes ulici Průběžnou k Duze s napojením na trasu linek č. 7, 8 a 17 přes ulici 17. listopadu.

Znamená nová tramvaj rušení stávajících autobusových linek?

Při řešení autobusové dopravy bylo motivací zachovat, v co možná největší míře, stávající zvyklosti v nabízených přepravních relacích. Návrh autobusové dopravy byl po připomínkách stabilizován u autobusových linek č. 35, 37, 39, 48, 49 a 54. V případě vnitřních linek na území Poruby prokázal dopravní model potřebnost pouze 2 autobusových linek oproti současným 3 linkám (40, 44, 58). Výsledné řešení vychází z návrhu uplatněného v rámci připomínek, kdy je důraz položen na kvalitu přímé dopravní obsluhy, výjimkou je ponechaní linky 45 ve stávajícím stavu.

Přinese tramvaj hluk a vibrace?

Každý druh dopravy působí hluk a nějaký druh vibrací. Nové moderní technologie však dokážou snížit hluk i vibrace způsobené tramvajovou dopravou na minimum.

Moderní tramvaje jezdící po tratích s novými pružnými konstrukčními prvky vyprodukují méně hluku i vibrací než například klasický článkový autobus.

O možnostech razantního snížení hluku a vibrací na nově zrekonstruovaných tratích se může každý přesvědčit na ulici Nádražní. Zde po rekonstrukci klesla hlučnost a otřesy při průjezdu tramvají skutečně znatelně.

Další významné snížení hluku přinesou i nově pořizované středněkapacitní i velkokapacitní tramvaje. Ty díky dvojnásobnému odpružení každé nápravy a aktivním prvkům mazání kol při průjezdu oblouky a výhybkami produkují hluk nesrovnatelně nižší než tramvaje s běžnou konstrukcí.

Nebyly by elektrobusy vhodnější než tramvaje?

Elektrobusy nejsou vzhledem ke svým dosud dosaženým vlastnostem schopny dosahovat stejných výkonů jako tramvaje (kapacita, dojezd), navíc u nich ani nedokážeme zajistit dostatečnou preferenci provozu jako u tramvají.  Musíme si také uvědomit, že existující páteřní sítí veřejné dopravy v Ostravě je ta tramvajová. I kdybychom zajistili přepravu ze 7. a 8. obvodu směrem do centra elektrobusy, nebylo by toho možné dosáhnout bez přestupu. Vzhledem k vlastnostem elektrobusů však počítáme s jejich nasazením v rámci obsluhy uvnitř Poruby.

Dojde kvůli stavbě tramvajové tratě ke kácení stromů?

Dojde ke kácení pouze těch stromů, které budou znemožňovat stavbu nových tratí. Vzhledem k tomu, že tratě budou umístěny ve stávajících komunikacích,  bude nutnost kácení velice malá. Namísto kácených dřevin budou na původních místech vysazeny stromy nové, případně budou nové stromy vysazeny i tam, kde budou doplňovat vzhled ulic a nových zastávek.

V současnosti si některé dřeviny v dotčených ulicích navzájem překážejí, jiné narušují inženýrské sítě a komunikace. V rámci budování tratě dojde k nové výsadbě zeleně ve větším rozsahu, než jak je tomu v současnosti.

Tramvajová trať bude na vhodných místech ozeleněna, což doplní množství zelených ploch v Porubě.

Bude Poruba rozkopaná kvůli stavbě nových tratí?

Nebude. Výstavba tratě bude probíhat postupně v průběhu dvou let a bude rozdělena do několika etap. Uzavírky ulic budou prováděny postupně v průběhu tří let, aby došlo k co nejmenšímu omezení provozu a dopravy, čemuž bude přizpůsoben i harmonogram a rozsah prací. O konkrétním časovém plánu výstavby vás budeme včas informovat.

Bude v rámci stavby tratě potřeba přeložit inženýrské sítě?

V některých místech ano. Jejich stávající stav však stejně vyžaduje modernizaci a díky stavbě tratě může být jejich rekonstrukce provedena současně. V rámci stavby tratě tedy alespoň dojde ke vzájemnému skloubení výkopových prací, které se budou týkat jak samotné tratě, tak i modernizace inženýrských sítí.

Znamená stavba tramvajové tratě i stavbu mnoha nových sloupů?

Neznamená. Trolejové vedení bude v maximální možné míře využívat společné zavěšení na společných sloupech s veřejným osvětlením, které komunikace již dnes lemuje.

Je v dnešní době, kdy obyvatelé ve větší míře než dříve používají k cestám osobní automobily, investice do tramvajové tratě potřebná?

Nepochybně ano. Právě nabídka komfortní veřejné dopravy bez nutnosti přestupu nabídne kvalitní alternativu cestování po městě, aby dále nerostl počet osobních aut, a neprohluboval se tak problém s parkováním v Porubě.

V projektovém záměru se ale píše, že…

Studie byly pouze orientační, závazná je projektová dokumentace, která je nyní posuzována v rámci vlivu na životní prostředí (EIA).

Jaký vliv bude mít nová trať na ceny nemovitostí v 7. a 8. obvodě?

Dostupnost kvalitního dopravního spojení je jedním z hlavních kritérií, která určují cenu nemovitosti.

Dostupnost páteřní sítě městské dopravy, která umožňuje cestovat do jiných částí města bez přestupů, zvedne cenu bytů v okolí nových tratí až o 5 %.

Cena nemovitostí na 7. a 8. obvodě ve  většině případů tedy díky nové trati vzroste!